عنوان مقاله:

اثر ژل رویال بر بهبود زخم ناشی از برش استریل در موش بالب سی

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

مقدمه و هدف: التیام زخم روندی ترمیمی است که متعاقب آسیب پوست و بافت نرم رخ میدهد. به دنبال آسیب، پاسخی التهابی رخ میدهد و سلول های زیر پوست تولید کلاژن را افزایش میدهند. پس از آن بافت اپیتلیال بازسازی میشود. ژل رویال یکی از محصولات زنبول عسل می باشد که گزارش های زیادی در مورد فعالیت های دارویی آن در حیوانات آزمایشگاهی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ژل رویال در بهبود زخم ناشی از برش استریل در موش بالب سی بود.

مواد و روش ها: این یک مطالعه تجربی است که در سال 1387 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. تعداد 60 سر موش بالب سی جنس ماده با سن 8 هفته انتخاب و به طول تصادفی به 6 گروه مساوی تقسیم شدند. جهت آماده سازی موش ها برای ایجاد زخم، آنها را با اتر بیهوش نموده، سپس موی پشت آنها تراشیده شد و با الکل ضد عفونی گردید، سپس برشی به طول 10 میلیمتر و باضخامت کامل پوست ایجاد شد. در گروه 1 یا کنترل منفی منحصراً سرم فیزیولوژی روی زخم مالیده شد. در گروه دوم یا کنترل مثبت، پماد نیتروفورازون به صورت روزانه، در گروه سوم 200 میلی گرم بر کیلوگرم ژل رویال روزانه، گروه چهارم 200 میلی گرم بر کیلو گرم یک روز درمیان ، گروه پنجم 300 میلی گرم بر کیلوگرم ژل رویال روزانه و گروه ششم 300 میلی گرم بر کیلوگرم ژل رویال یک روز درمیان بر روی زخم مالیده شد. طول زخم ها با کولیس ورنیه به صورت یک روز درمیان تا بهبود کامل زخم ها اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: بین گروه های 1 و 2 با دیگر گروه ها تفاوت معنی داری از نظر طول زخم وجود داشت (P<0/05). ژل رویال موجب بهبود زخم به طور واضحی در گروه های 3 و 5 نسبت به گروه کنترل مثبت و منفی شد، اما تفاوت معنی داری بین دو دوز 200 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم ژل رویال مشاهده نشد.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان میدهد که استفاده روزانه ژل رویال اثر بیشتری روی بهبود زخم نسبت به پماد نیتروفورازون و استفاده یک روز درمیان ژل رویال داشت.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Shape
Shape
مقالات پیشنهادی