خرید حرفه ای

عسل زرشک سفیر

عسل اقاقیا-خرید عسل اقاقیا-قیمت عسل اقاقیا-خواص عسل اقاقیا-عسل فروردین

عسل اقاقیا فروردین

خرید هدفمند

آنالیز و گواهینامه

تاریخ صدور: 26 بهمن 1399
صادر کننده: آزمایشگاه هورتاش
تاریخ صدور: 18 مهر 1400
صادر کننده: آزمایشگاه هورتاش
تاریخ صدور: 08 مهر 1400
صادر کننده: آزمایشگاه هورتاش
تاریخ صدور: 10 خرداد 1398
صادر کننده: اعلام نتیجه آزمایش عسل فروردین
تاریخ صدور: 07 اسفند 1398
صادر کننده: اعلام نتیجه آزمایش عسل فروردین
تاریخ صدور: 27 خرداد 1399
صادر کننده: اعلام نتیجه آزمایش عسل فروردین
تاریخ صدور: 25 تیر 1399
صادر کننده: اعلام نتیجه آزمایش عسل فروردین
تاریخ صدور: 03 تیر 1398
صادر کننده: اعلام نتیجه آزمایش عسل فروردین
تاریخ صدور: 03-05-2017
صادر کننده: Intertek
تاریخ صدور: 03-05-2017
صادر کننده: Intertek
تاریخ صدور: 03-05-2017
صادر کننده: Intertek
تاریخ صدور: 02-05-2017
صادر کننده: Intertek