خرید حرفه ای ها

عسل زرشک سفیر

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

بررسی اثر ژل رویال بر رشد فیبروسارکوما در موش سوری

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

زمینه و هدف: فیبروسارکوم توموری است که از سلول های فیبروبلاست بدخیم و در یک زمینه کلاژن میباشد که روش های درمانی آن عوارض زیادی برای بیماران دارد. ژل رویال یکی از موادی است که در تقویت سیستم ایمنی موثر می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ژل رویال بر فیبروسارکومای WEHI-164 در موش های سوری انجام گردید.

روش بررسی: این مطالعه تجربی روی 4 گروه 7 سری از موش های سوری نژاد بالب سی انجام شد. سلول توموری فیبروسارکوما WEHI-164 از انستیتو پاستور تهران تهیه و در زیر پوست ناحیه سینه موش ها تزریق گردید. سپس به هر کدام از گروه ها، به جز گروه کنترل، قبل از تزریق سلول های توموری و بعد از آن به طور روزانه ژل رویال با غلظت های 100، 200، و 300 میلی گرم بر کیلوگرم از طریق دهانی خورانده شد. اندازه تومور با استفاده از کولیس در روز های 5، 7، 9، 11، 13، 15 و 17 ثبت و با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی و کروسکال والیس مقایسه گردیدند.

یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد که میانگین اندازه تومور در روزهای 11، 13، 15 و 17 در گروه مورد کمتر از گروه کنترل بود (p<0/05) بدر هر دو گروه کنتر و مورد متاستازی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: ضمن تاکید بر خواص ضد توموری ژل رویال به نظر می رسد که ژل رویال نقش مهمی در کنترل و پسرفت فیبروسارکوما دارد. با توجه به اثر تاخیری ژل رویال در کنترل فیبروسارکوم در این مطالعه پیشنهاد می شود در مطالعات مشابه حداقل 10 روز قبل از تزریق سلول سرطانی از ژل رویال استفاده شود.

یک پاسخ

 1. Dear,

  I came across farvardinhoney.com and wanted to share this great free AI tool.

  With this tool you write blogs and ads 10 times faster and with much higher conversion rates.
  You can use the tool for free via freeaiwriting.com

  The AI can write blogs, advertising copy, youtube videos and even entire books.
  We would love to hear your feedback.

  Kind regards,
  Joseph
  Freeaiwriting.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Shape