خرید حرفه ای

عسل زرشک سفیر

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

بررسی اثر ژل مخلوط آلوئه ورا و عسل در بهبود زخم پای دیابتی

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

سابقه و هدف: یکی از مهمترین علت های ناتوانی و مرگ و میر در بیماران دیابتی زخم های پای دیابتی است. قرنهاست که از آلوئه ورا (صبر زرد) به دلیل اثرات درمانی شامل بهبود زخم، ضد التهاب استفاده می شود. در این مطالعه از مخلوط گیاه صبر زرد و عسل جهت ارزیابی بهبود زخم پای دیابتی استفاده شده است.

مواد و روش ها: در مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور حاضر افراد مورد مطالعه از بیماران دیابتی مبتلا به زخم پای غیر ایسکمیک و غیر عفونی مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سال 1388 انتخاب شدند و در دو گروه درمان (24 نفر) و دارونما (15نفر) قرار داده شدند. برای مقایسه تاثیر از تی تست و تست کای دو استفاده گردید.

یافته ها: در 39 بیمار (19 زن و 20 مرد) مورد مطالعه میانگین سن، نمایه توده بدنی و مدت زمان ابتلا به دیابت به ترتیب 10/2 ± 56/3 , 4/2±31/2 , 6/6 ±16/2 بود که در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت. اندازه زخم با استفاده از خط کش تعیین گردید که تفاوت معنی داری در دو گروه وجود نداشت (p=0/36). دبریدمان، شستشو و کاهش فشار برای همه بیماران انجام شد. زخم در 21 (95/5 درصد) مورد از بیماران گروه دارو و 11 (78/6 درصد) بیمار در گروه دارو نما بهبودی داشت (p=0/11).

استنتاج: در زخم های کوچک، غیر عفونی و غیر ایسکمیک اثر ترکیب ژل مخلوط آلوئه ورا و عسل مشابه دارو نما است. دبریدمان، شستشو با نرمال سالین و کاهش فشار در بهبود زخم مشابه دارو موثر است.

10 پاسخ

 1. Dear Website Owner,

  What would a 15% increase in revenue mean for farvardinhoney.com?

  With FreeConversions.com, you can achieve this remarkable growth without breaking the bank.
  Our code-free marketing tool is designed to maximize your website’s potential and generate more sales.

  *Boost your revenue by 15% without breaking the bank

  *Quick and easy setup

  *Limited time offer:
  *30% discount
  Just $0.10 per day

  Don’t miss out on this incredible opportunity to unlock your website’s true potential.

  Visit FreeConversions.com now and take advantage of our limited-time offer.

  To your online success!

  The FreeConversions.com Team

 2. Dear farvardinhoney.com Administrator!

  My name’s Eric and I just found your site farvardinhoney.com.

  It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective.

 3. ممنون بابت مطلب خوبتون درباره تاثیر و خواص ترکیب ژل رویال و گیاه الوورا
  موفق باشید

 4. ممنون بابت مطلب خوبتون
  ژل رویال واقعا یک معجزس
  تاثیر ژل رویال روی زخم عالیه

 5. I came across farvardinhoney.com and wanted to share this amazing FREE AI video creator.
  This AI tool will turn any text into a compelling video.

  Increase your reach
  freeaivids.com automatically adds captions to your videos, quickly, easily and accurately.
  No more expensive outsourcing or wasting hours trying to do it yourself.

  Sincerly,
  Barbera Keller

 6. Hi,

  My name is Aaliyah. Sorry to reach out like this, I couldn’t find your email on your website.

  I help businesses receive covid grants, not loans like the PPP. If we end up successfully helping you receive a grant, we receive a commission.

  Is this of interest to you? If so, I’ll send over to completely free of charge info, no catch.

  I hope you’re having an excellent day,
  Aaliyah

  If I bugged you and you’d prefer to never hear from me again, please just let me know.

 7. Hi,
  I just want to share with you a great website which provide account for SEO, affiliate marketing, dropshipping, ecommerce at cheap price. Here it is: https://groupbuyserver.com
  Example:
  Ahrefs account for just $30 (this tool is for seo business)
  Semrush account for just $10.
  Adplexity account for just $30.
  Adspy account for just $20 (this tool is for dropshipping/ecommerce business)
  Helium10 for just $10.
  STM forum for just $15.
  And about more than 30+ internet marketing tools at Affordable Price.
  This website is group buy service. You can visit this link https://groupbuyserver.com
  Thank!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Shape