خرید حرفه ای

عسل زرشک سفیر

عسل اقاقیا-خرید عسل اقاقیا-قیمت عسل اقاقیا-خواص عسل اقاقیا-عسل فروردین

عسل اقاقیا فروردین

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

تاثیر غلظت های مختلف ژل رویال در رقیق کننده بر برخی از فراسنجه های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

هدف از این پژوهش، مقایسه اثر افزودن غلظت های متفاوت ژل رویال به رقیق کننده منی، بر ویژگی های حیاطی اسپرم بز پس از انجماد بود. هفته ای دو بار از چهار بز نر بالغ با استفاده از مهبل مصنوعی اسپرم گیری شد و سپس نمونه های مناسب با هم مخلوط شدند. نمونه های اسپرم در چهار گروه دارای ژل رویال با غلظت (0/5 ، 1، 1/5 و 2 درصد) و در شش تکرار در معرض بخار ازت منجمد و در تانک ازت نگهداری شدند. نمونه های اسپرم پس از انجماد – یخ گشایی از نظر جنبایی، درصد زنده مانی و یکپارچگی غشا بررسی شدند. میانگین جنبایی کل و زنده مانی در غلظت 1 درصد ژل رویال از گروه شاهد و سایر گروه های تیماری بیشتر بود ( p<0/05). تفاوت معناداری از نظر درصد خطی بودن جنبایی اسپرم (LIN) و یکپارچگی غشای پلاسمایی بین گروه های تیماری با گروه شاهد مشاهده نشدند (P>0/05). کاهش معناداری در سایر فرا سنجه های سرعت در محیط های دارای ژل رویال با گروه شاهد مشاهده شد (P<0/05). بنابراین استفاده از ژل رویال در رقیق کننده منی بز سبب بهببود برخی فراسنجه های اسپرم پس از فرایند انجماد میشود.

Shape