خرید حرفه ای ها

عسل زرشک سفیر

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

تاثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین C در برابر اثرات تخریبی آنمی همولیتیک القا شده به وسیله فنیل هیدرازین بر پارامتر های بافت بیضه موش های سفید آزمایشگاهی بالغ

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

زمینه و هدف: کاهش میزان گردش خون و اکسیژن رسانی می تواند موجب اختلال در عملکرد و ساختار بافتی بیضه و اسپرماتوژنز گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی توان محافظتی ویتامین C همراه با ژل رویال در برابر تغییرات ساختار بافتی بیضه ناشی از کم خونی همولیتیک تجربی در موش های بالغ انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 20-25 گرمی به 4 گروه تقسیم شدند که شامل گروه کنترل، دریافت کننده سرم فیزیولوژی ( دوز 1/0 میلی لیتر به روش داخل صفاقی )؛ و ژل رویال (دوز 100 میلیگرم بر کیلوگرم از طریق دهانی) و گروه دریافت کننده ژل رویال همراه با ویتامین C (دوز 250 میلی گرم بر کیلوگرم به روش داخل صفاقی) و ژل رویال ( دوز 100 میلیگرم بر کیلوگرم از طریق دهانی) و گروه دریافت کننده ژل رویال همراه با ویتامین C بودند. متعاقب دوره درمانی 35 روزه، نمونه های بافتی برداشته شدند. پس از پاساژ بافتی، قالب گیری و تهیه مقاطع پارافینی، اسلاید ها به وسیله روش هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی شدند. پارامتر های مختلف بافتی ماننده ضخامت کپسول بیضه، ارتفاع اپی تلیوم زایگر، قطر لوله های منی ساز، تعداد لوله های منی ساز در یک میلی متر مربع، میانگین تعداد اسپرماتوسیت اولیه، سلول های لیدیگ، سلول های سرتولی فعال و ماست سل ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: مشاهدات، نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه پارامتر های ارزیابی شده در گروه دریافت کننده PHZ بود که تجویز توأم ژل رویال و ویتامین C به عنوان آنتی اکسیدانت از این کاهش جلوگیری کرد.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد تجویز توأم ویتامین C و ژل رویال، قادر به خنثی کردن عوارض مخرب ناشی از آنمی همولیتیک در دستگاه تناسلی موش های سفید آزمایشگاهی میباشد.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Shape