خرید حرفه ای

عسل زرشک سفیر

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

تاثیر ژل رویال خوراکی بر اندکس بالینی فعالیت بیماری و خشکی صبحگاهی در مبتلایان به آرتریت روماتویید: یک کار آزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

مقدمه: آرتریت روماتویید یک بیماری مزمن التهابی با توانایی تخریب مفصلی و ایجاد ناتوانی در بیماران است. درمان های معمول تاثیر به نسبت خوبی در کنترل علایم بیماری دارند؛ اما گاهی با عوارضی همراه هستند. ژل رویال با اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی میتواند به درمان اضافه شود. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ژل رویال بر (CDAI یا Clinical Disease Activity Index) و خشکی صبحگاهی در بیماران متبلا به آرتریت روماتویید است.

روش ها: 80 بیمار متبلا به آرتریت رماتویید (بر اساس معیار های انجمن روماتولوژی امریکا ACR-1987) فعال (CDAI>2/8)، به صورت تصادفی ژل رویال یا درونما را در کنار درمان قبلی خود به مدت 3ماه دریافت کردند. خشکی صبحگاهی، تعداد مفاصل متورم، تعداد مفاصل حساس، ارزیابی کلی بیماری توسط پزشک و ارزیابی کلی بیماری توسط بیمار بر اساس مقیاس آنالوگ بصری (VAS یا Visual Analogue Scale) قبل و سه ماه بعد از مداخله تعیین شد. تغییر شاخص های ذکر شده به وسیله نرم افزار SPSS ارزیابی شد.

یافته ها: 65 بیمار مطالعه را تا پایان ادامه دادند (35 نفر در گروه ژل رویال و 30 نفر در گروه دارونما). سن، جنس، محل سکونت، طول مدت بیماری و دارو های دریافتی در 2 گروه تفاوت معنی داری نداشت (P>0/05) در پایان مطالعه در گروه اول CDAI، تعداد مفاصل متورم، تعداد مفاصل حساس و خشکی صبحگاهی تغییر آماری معنی داری داشت (به ترتیب P=0/004، P=0/027، P=0/012) ولی تنها خشکی صبحگاهی در بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری را نشان داد (P<0/05).

نتیجه گیری: ژل رویال تأثیر خوبی بر خشکی صبحگاهی دارد اما بر CDIA تأثیر قابل توجهی ندارد و می تواند به عنوان درمان کمکی به درمان های استاندارد بیمار اضافه شود. امید میرود مطالعات بیشتر نتایج بهتری را نشان دهد.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Shape