خرید حرفه ای

عسل زرشک سفیر

عسل اقاقیا-خرید عسل اقاقیا-قیمت عسل اقاقیا-خواص عسل اقاقیا-عسل فروردین

عسل اقاقیا فروردین

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

اﺛﺮ ژل روﻳﺎل ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻓﻀﺎﻳﻲ در موش

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

ﻣﻘﺪﻣﻪ: داده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اند اﻧﺪ ژل روﻳﺎل داراي اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟیت های بیولوژیکی در سلول‌ها و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی مختلف اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ژل روﻳﺎل ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺰي اﻋﺼﺎب و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻋﺼبی دارﻧﺪ، ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ژل روﻳﺎل ﺑﺮ یادﮔﻴﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ در رت بوده اﺳﺖ .

روش بررسی: رت ﻫﺎي از ﻧﺮ ﻧﮋاد ویستار ﺑﻪ دو گروه ژل روﻳﺎل و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪند. در ﮔﺮوه ژل روﻳﺎل رت ﻫﺎ به مدت 10 روز ﻏﺬاي ﺣﺎوي 3% ژل روﻳﺎل ﺑﺠﺎي ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درﻳﺎﻓﺖ کردند. ﺳﭙﺲ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل (ﻳﻚ روز و ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ازدرﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ) و ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ (ﻳﻚ روز و ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره 4 روزه یادگیری) ﺑﺮرﺳﻲ گردید.

ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ژل روﻳﺎل ﺑﻄﻮر معنی داري زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ورود ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﺎرﻳﻚ را ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از شوک اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در آزﻣﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل در ﮔﺮوه ژل روﻳﺎل نسبت ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ داد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آزﻣﻮن ماز آبی موریس، رت ﻫﺎي دریافت ﻛﻨﻨﺪه ژل روﻳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻃﻲ زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺳﻜﻮي ﻓﺮار زﻳﺮ آب را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴن یک هفته بعد از یادگیری، در فاز بیادآوری زمان بیشتری را در ربعی که قبلا سکوی فرار قرار داشت ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.

Shape