خرید حرفه ای

عسل زرشک سفیر

عسل اقاقیا-خرید عسل اقاقیا-قیمت عسل اقاقیا-خواص عسل اقاقیا-عسل فروردین

عسل اقاقیا فروردین

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

بررسی تاثیر عسل بر بهبودی زخم ایجاد شده در معده موش آزمایشگاهی

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

سابقه و هدف: تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه تاثیر داروها و روش های جراحی در درمان انواع زخم ها صورت گرفته است. در این مطالعه سعی شده است که اثر شفابخش عسل بر روی بهبودی زخم معده بررسی شود. عسل یکی از بهترین مواد غذایی است که سرشار از مواد قندی و پروتیینی بوده و دارای خواص ضد باکتریایی نیز می باشد. مطالعات انجام شده، نشان داده است که با افزایش مدت روزهای استفاده از عسل بر روی زخم، میزان بهبودی افزایش می یابد.
مواد وروش ها: در این مطالعه 80 سر موش سوری با وزن های 30 تا 50 گرم انتخاب شدند و در ابتدا به مدت 48 ساعت، گرسنه نگه داشته شدند. سپس به وسیله خوراندن ایندومتاسین (30 mg/kg) در آن ها زخم ایجاد گردید. پس از ایجاد زخم، موش ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه شاهد آب و غذا داده شد و به گروه مورد آزمایش، آب و غذا و عسل به رقت 5 درصد خورانده شد. موش ها پس از روزهای 14 و 21 با رژیم های غذایی معین شده، کشته شدند و آسیب شناس بدون اطلاع از رژیم خوراکی موش ها، پس از بررسی ماکروسکوپی و مشاهده زخم ها، لام های تهیه شده را از نظر میکروسکوپی مورد بررسی قرار داد.
یافته ها: تا پایان روز بیست و یکم، تعداد 26 سر موش تلف شد که در بررسی آماری در نظر گرفته نشد. پس از بررسی های میکروسکوپی، مشاهده گردید که از مجموع 30 موش عسل خورده، 19 موش بدون زخم و 11 موش دارای زخم بوده و از مجموع 24 مورد موش عسل نخورده 8 موش بدون زخم و 16 موش دارای زخم می باشند که اختلاف معنی داری در بهبودی زخم های معدی موش هایی که در رژیم غذایی شان عسل وجود داشت یا آن هایی که فاقد عسل بود، مشاهده گردید (P<0.01).
استنتاج: با تعیین شدت همبستگی بین مصرف عسل و زخم معده، مشاهده گردید که عسل بر روی بهبودی زخم معده موش ها موثر است.

Shape