خرید حرفه ای

عسل زرشک سفیر

عسل اقاقیا-خرید عسل اقاقیا-قیمت عسل اقاقیا-خواص عسل اقاقیا-عسل فروردین

عسل اقاقیا فروردین

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی ژل رویال همراه با ویتامین C بر آنزیم ها، هیستومورفومتری و آپوتوز سلول های کبدی موش های بالغ مبتلا به آنمی همولیتیک تجربی

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

زمینه و هدف: آنمی همولیتیک ناشی از فنیل هیدرازین که به یک ترکیب همولیتیک می باشد. می تواند موجب تغییر در عملکرد و ساختار بافتی در کبد گردد. بنابراین، در این مطالعه نقش محافظتی ویتامین سی همراه با ژل رویال در برابر آسیب های اکسیداتیو و آپوتیوز کبدی ناشی از کمخونی همولیتیک مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش ها: تعداد 32 موش نر بالغ به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول سرم فیزیولوژی با دوز 0/1 میلی لیتر دریافت کردند، گروه دوم ویتامین C با دوز 250 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی همراه با ژل رویال با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم از طریق دهانی روزانه دریافت کردند، گروه سوم فنیل- هیدرازین با دوز 6mg/100g به صورت داخل صفاقی هر 48 ساعت دریافت نمودند، گروه چهارم به همراه فنیل هیدرازین، ویتامین C و ژل رویال را با دوز های مشابه گروه های قبل دریافت کردند. پس از 35 روز نمونه های سرمی و بافتی تهیه و برای آزمایشات سرمی و نیز مطالعات هیستوشیمیایی و هیستومورفومتری مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج: فنیل هیدرازین باعث افزایش آلکالین فسفاتاز، آسپارتات ترنس آمیناز، آلانین ترنس آمیناز، مالون دی آلدئید و لاکتات دهیدروژناز و کاهش سوپراکسید دیسموتاز، ظرفیت آنتی اکسیدانت تام و آلبومین سرم گردید. همچنین، فنیل هیدرازین موجب افزایش در آپوتوز، قطر سلول هپاتوسیت و قطر هسته آنها و تعداد سلول های کوپفر گردید. تجویز ژل رویال همراه با ویتامین C به عنوان یک مهار کننده رادیکار آزاد قادر به کاهش آسیب های اکسیداتیو و آپوتوز ناشی از کم خونی همولیتیک ایجاد شده توسط فنیل هیدرازین در کبد موش می باشد.

یک پاسخ

  1. سپاس بابت مطلب خوبتون – خرید عسل طبیعی از زنبورستان فروردین بهترین انتخابی بود که داشتم بین بقیه فروشگاه های عسل طبیعی

Shape