خرید حرفه ای

عسل زرشک سفیر

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

اثرات حفاظتی ژل رویال خوراکی بر آسیب کبدی ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در موش سوری نر بالغ

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

سابقه و هدف: استرس بی حرکتی مزمن سبب تولید رادیکال های آزاد و القاء استرس اکسیداتیو می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر ژل رویال به عنوان آنتی اکسیدان بر کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در کبد موش سوری نر است.

مواد و روش ها: در این تحقیق 30 رأس موش سوری نر به طور تصادفی به 5 گروه 6 تایی شامل 1- گروه شاهد 2- گروهی که به مدت 40 روز، روزانه 2 ساعت تحت استرس بی حرکتی قرار گرفتند 3و 4و 5- گروه هایی که علاوه بر استرس بی حرکتی، روزانه ژل رویال را به ترتیب در دوز های 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم بر روز به صورت خوراکی (گاواژ) به مدت 40 روز دریافت کردند، تقسیم شدند. در پایان دوره، خون تمامی موش ها جهت آنالیز بیوشیمیایی گرفته شد و سپس بافت کبدی آنها جهت مطالعات بافتی و بررسی پراکسیداسیون لیپیدی برداشته شد. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

یافته ها: در موش های دریافت کننده استرس بی حرکتی و ژل رویال، به خصوص در دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم پراکسیداسیون لیپیدی و سطوح آنزیم های کبدی (ASR و ALT) به طور معنی داری نسبت به گروه استرس کاهش یافت.

استنتاج: نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که تجویز ژل رویال با دوز 100 میلی گرم بر کیلو گرم باعث بهبود آسیب کبدی ناشی از استرس بی حرکتی مزمن می شود.

5 پاسخ

 1. چقدر راحت میشه از سایت شما ژل رویال خرید کرد
  ممنون که شرایطی رو فراهم کردین که به راحتی ژل رویال بخریم
  همچنین مطالب جالبی درباره ژل رویال دارین !!!!

 2. I came across farvardinhoney.com and wanted to share this amazing FREE AI video creator.
  This AI tool will turn any text into a compelling video.

  Increase your reach
  freeaivids.com automatically adds captions to your videos, quickly, easily and accurately.
  No more expensive outsourcing or wasting hours trying to do it yourself.

  Sincerly,
  Barbera Keller

 3. Dear,

  I came across farvardinhoney.com and wanted to share this great free AI tool.

  With this tool you write blogs and ads 10 times faster and with much higher conversion rates.
  You can use the tool for free via freeaiwriting.com

  The AI can write blogs, advertising copy, youtube videos and even entire books.
  We would love to hear your feedback.

  Kind regards,
  Joseph
  Freeaiwriting.com

 4. Hello,

  I was doing research on Twitter when I visited your website.

  That’s when I discovered a great activity.

  I wanted to share my joy with you.

  Elon Musk is giving out 5000 BTC, no terms/conditions.

  You can watch the video here>>: bit.ly/3FLhfk9

  Don’t forget to thank me 🙂

  Best Regards,
  Lucas Smith

 5. Hello,

  Your website has content that has not been improved with added value 🙁

  That’s why you don’t rank well on google. This will cause you to lose customers.

  Develop and produce quality content using artificial intelligence.

  AI is now website owners’ most powerful weapon.

  You can see the magic of Al in a video here:>> jasbots.com

  Regards Frank

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Shape