خرید حرفه ای

عسل زرشک سفیر

عسل اقاقیا-خرید عسل اقاقیا-قیمت عسل اقاقیا-خواص عسل اقاقیا-عسل فروردین

عسل اقاقیا فروردین

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

اثرات حفاظتی ژل رویال خوراکی بر آسیب کبدی ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در موش سوری نر بالغ

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

سابقه و هدف: استرس بی حرکتی مزمن سبب تولید رادیکال های آزاد و القاء استرس اکسیداتیو می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر ژل رویال به عنوان آنتی اکسیدان بر کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در کبد موش سوری نر است.

مواد و روش ها: در این تحقیق 30 رأس موش سوری نر به طور تصادفی به 5 گروه 6 تایی شامل 1- گروه شاهد 2- گروهی که به مدت 40 روز، روزانه 2 ساعت تحت استرس بی حرکتی قرار گرفتند 3و 4و 5- گروه هایی که علاوه بر استرس بی حرکتی، روزانه ژل رویال را به ترتیب در دوز های 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم بر روز به صورت خوراکی (گاواژ) به مدت 40 روز دریافت کردند، تقسیم شدند. در پایان دوره، خون تمامی موش ها جهت آنالیز بیوشیمیایی گرفته شد و سپس بافت کبدی آنها جهت مطالعات بافتی و بررسی پراکسیداسیون لیپیدی برداشته شد. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

یافته ها: در موش های دریافت کننده استرس بی حرکتی و ژل رویال، به خصوص در دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم پراکسیداسیون لیپیدی و سطوح آنزیم های کبدی (ASR و ALT) به طور معنی داری نسبت به گروه استرس کاهش یافت.

استنتاج: نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که تجویز ژل رویال با دوز 100 میلی گرم بر کیلو گرم باعث بهبود آسیب کبدی ناشی از استرس بی حرکتی مزمن می شود.

6 پاسخ

 1. خرید عسل طبیعی ارگانیک اصل با ضمانت همراه با ارسال رایگان از زنبورستان فروردین

 2. چقدر راحت میشه از سایت شما ژل رویال خرید کرد
  ممنون که شرایطی رو فراهم کردین که به راحتی ژل رویال بخریم
  همچنین مطالب جالبی درباره ژل رویال دارین !!!!

 3. Dear,

  I came across farvardinhoney.com and wanted to share this great free AI tool.

  With this tool you write blogs and ads 10 times faster and with much higher conversion rates.
  You can use the tool for free via freeaiwriting.com

  The AI can write blogs, advertising copy, youtube videos and even entire books.
  We would love to hear your feedback.

  Kind regards,
  Joseph
  Freeaiwriting.com

Shape