عنوان مقاله:

اثرات حفاظتی ژل رویال خوراکی بر آسیب کبدی ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در موش سوری نر بالغ

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

سابقه و هدف: استرس بی حرکتی مزمن سبب تولید رادیکال های آزاد و القاء استرس اکسیداتیو می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر ژل رویال به عنوان آنتی اکسیدان بر کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در کبد موش سوری نر است.

مواد و روش ها: در این تحقیق 30 رأس موش سوری نر به طور تصادفی به 5 گروه 6 تایی شامل 1- گروه شاهد 2- گروهی که به مدت 40 روز، روزانه 2 ساعت تحت استرس بی حرکتی قرار گرفتند 3و 4و 5- گروه هایی که علاوه بر استرس بی حرکتی، روزانه ژل رویال را به ترتیب در دوز های 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم بر روز به صورت خوراکی (گاواژ) به مدت 40 روز دریافت کردند، تقسیم شدند. در پایان دوره، خون تمامی موش ها جهت آنالیز بیوشیمیایی گرفته شد و سپس بافت کبدی آنها جهت مطالعات بافتی و بررسی پراکسیداسیون لیپیدی برداشته شد. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

یافته ها: در موش های دریافت کننده استرس بی حرکتی و ژل رویال، به خصوص در دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم پراکسیداسیون لیپیدی و سطوح آنزیم های کبدی (ASR و ALT) به طور معنی داری نسبت به گروه استرس کاهش یافت.

استنتاج: نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که تجویز ژل رویال با دوز 100 میلی گرم بر کیلو گرم باعث بهبود آسیب کبدی ناشی از استرس بی حرکتی مزمن می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Shape
Shape
مقالات پیشنهادی